نمودار های خطی


RGraph یک کتابخانه بوم HTML5 و جاوا اسکریپت برای ساختن نمودارهای وب با پشتیبانی از بیش از بیست است. انواع مختلفتجسم. RGraph نمودارهای HTML5 را در یک مرورگر وب با استفاده از جاوا اسکریپت و یک برچسب ایجاد می کند بوم.

تابع خطی و نمودار آن. عملکرد خطی توابع خطی y 3 5x

در یک مورد خاص ، اگر k = 0، یک تابع ثابت بدست می آوریم y = b، نمودار آن یک خط مستقیم به موازات محور Ox و عبور از یک نقطه با مختصات است (0 ؛ ب).

اگر b = 0، سپس تابع را دریافت می کنیم y = kx، که است تناسب مستقیم

بطول قطعه، که توسط خط در امتداد محور Oy قطع می شود ، از مبدا حساب می شود.

معنای هندسی ضریب کزاویه شیبیک خط مستقیم به جهت مثبت محور Ox ، در خلاف جهت عقربه های ساعت شمارش می شود.

خواص تابع خطی:

1) دامنه یک تابع خطی کل محور واقعی است.

2) اگر k ≠ 0، سپس دامنه مقادیر تابع خطی کل محور واقعی است. اگر k = 0، سپس دامنه مقادیر تابع خطی از تعداد تشکیل شده است ب;

3) یکنواختی و عجیب بودن یک تابع خطی به مقادیر ضرایب بستگی دارد کو ب.

آ) b ≠ 0 ، k = 0 ،در نتیجه، y = b - حتی ؛

ب) b = 0 ، k ≠ 0 ،در نتیجه y = kx - عجیب و غریب ؛

ج) b ≠ 0 ، k ≠ 0 ،در نتیجه y = kx + b یک عملکرد کلی است.

د) b = 0 ، k = 0 ،در نتیجه y = 0 - تابع زوج و فرد.

4) تابع خطی خاصیت تناوبی را ندارد.

5) نقاط تقاطع با محورهای مختصات:

گاو: y = kx + b = 0 ، x = -b / k، در نتیجه (-b / k ؛ 0)- نقطه تقاطع با محور آبسیسه.

اوی: y = 0k + b = b، در نتیجه (نمودار های خطی نمودار های خطی 0 ؛ ب)- نقطه تلاقی با محور مختصات.

توجه: اگر b = 0و k = 0، سپس تابع y = 0برای هر مقدار از متغیر محو می شود NS. اگر b ≠ 0و k = 0، سپس تابع y = bبرای هر مقدار از متغیر محو نمی شود NS.

6) فواصل علامت ثابت به ضریب k بستگی دارد.

آ) k> 0؛ kx + b> 0 ، kx> -b ، x> -b / k

y = kx + b- مثبت است ایکساز جانب (-b / k ؛ + ∞),

y = kx + b- در منفی است ایکساز جانب (-∞؛ -b / k).

ب) ک 0 ؛ y = kx + bدر کل دامنه مثبت است ،

k = 0 ، ب 0، در نتیجه y = kx + bدر کل دامنه تعریف افزایش می یابد ،

ک 0 باشد ، عملکرد y = kx + b افزایش می یابد
اگر ک
ضریب b جابجایی نمودار عملکرد را در امتداد محور OY نشان می دهد:
اگر b> 0 باشد ، نمودار تابع y = kx + b با انتقال b واحدها به سمت بالا در امتداد محور OY از نمودار تابع y = kx بدست می آید
اگر ب
شکل زیر نمودار توابع y = 2x + 3 را نشان می دهد. y = ½ x + 3 ؛ y = x + 3

توجه داشته باشید که در تمام این توابع ضریب k بالای صفر،و توابع هستند در حال افزایشعلاوه بر این ، هرچه مقدار k بیشتر باشد ، زاویه تمایل خط مستقیم به جهت مثبت محور OX بیشتر است.

در تمام توابع b = 3 - و می بینیم که همه نمودارها محور OY را در نقطه قطع می کنند (0؛ 3)

حال نمودارهای توابع y = -2x + 3 را در نظر بگیرید. y = - ½ x + 3 ؛ y = -x + 3

این بار ، در تمام توابع ، ضریب k کمتر از صفر ،و توابع نزول کردن.ضریب b = 3 ، و نمودارها ، مانند مورد قبلی ، محور OY را در نقطه قطع می کنند (0؛ 3)

نمودارهای توابع y = 2x + 3 را در نظر بگیرید. y = 2 برابر ؛ y = 2x-3

اکنون در تمام معادلات توابع ضرایب k برابر 2 است. و ما سه خط مستقیم موازی بدست آورده ایم.

اما ضرایب b متفاوت هستند و این نمودارها محور OY را در نقاط مختلف قطع می کنند:
نمودار تابع y = 2x + 3 (b = 3) از محور OY در نقطه عبور می کند (0؛ 3)
نمودار تابع y = 2x (b = 0) محور OY را در نقطه (0؛ 0) قطع نمودار های خطی می کند - مبدا.
نمودار تابع y = 2x -3 (b = -3) از محور OY در نقطه (0؛ -3) عبور می کند

بنابراین ، اگر علائم ضرایب k و b را بدانیم ، می توانیم بلافاصله تصور کنیم نمودار تابع y = kx + b چگونه به نظر می رسد.
اگر k 0

اگر k> 0 و b> 0، سپس نمودار تابع y = kx + b شکل نمودار های خطی نمودار های خطی زیر را دارد:

اگر k> 0 و b، سپس نمودار تابع y = kx + b شکل زیر را دارد:

اگر k ، سپس نمودار تابع y = kx + b به شکل زیر است:

اگر k = 0، سپس تابع y = kx + b به تابع y = b تبدیل می شود و نمودار آن به صورت زیر است:

دستورات تمام نقاط نمودار تابع y = b برابر با b اگر است b = 0، سپس نمودار تابع y = kx (تناسب مستقیم) از مبدا عبور می کند:

3. نمودار معادله x = a را جداگانه یادداشت می کنیم.نمودار این معادله یک خط مستقیم به موازات محور OY است که تمام نقاط آن دارای ابسیسا x = a است.

به عنوان مثال ، نمودار معادله x = 3 به این شکل است:
توجه!معادله x = a یک تابع نیست ، زیرا یک مقدار از آرگومان مربوط به مقادیر مختلف تابع است ، که با تعریف تابع مطابقت ندارد.

4. شرط موازی بودن دو خط:

نمودار تابع y = k 1 x + b 1 موازی با نمودار تابع y = k 2 x + b 2 است ، اگر k 1 = k 2

5. شرط عمود بودن دو خط مستقیم:

نمودار تابع y = k 1 x + b 1 عمود بر نمودار تابع y = k 2 x + b 2 است اگر k 1 * k 2 = -1 یا k 1 = -1 / k 2

6. نقاط تلاقی نمودار تابع y = kx + b با محورهای مختصات.

با محور OY. آبسیسه هر نقطه متعلق به محور OY صفر است. بنابراین ، برای یافتن نقطه تقاطع با محور OY ، باید معادله تابع را به جای x صفر جایگزین کنید. y = b بدست می آوریم. یعنی نقطه تقاطع با محور OY مختصات دارد (0 ؛ ب).

با محور OX: مختصات هر نقطه متعلق به محور OX صفر است. بنابراین ، برای یافتن نقطه تقاطع با محور OX ، باید در معادله تابع به جای y ، صفر را جایگزین کنید. 0 = kx + b بدست می آوریم. از این رو x = -b / k. یعنی نقطه تقاطع با محور OX مختصاتی دارد (-b / k؛ 0):

تعریف یک تابع خطی

اجازه دهید تعریف یک تابع خطی را معرفی کنیم

تابعی از فرم $ y = kx + b $ ، جایی که $ k $ غیر صفر است ، یک تابع خطی نامیده می شود.

نمودار تابع خطی - خط مستقیم. عدد k $ شیب خط نامیده می شود.

برای $ b = 0 $ ، تابع خطی را تابع تناسب مستقیم $ y = kx $ می نامند.

شکل 1 را در نظر بگیرید.

برنج. 1. معنای هندسی شیب یک خط مستقیم

یک مثلث ABC را در نظر بگیرید. ما می بینیم که $ ВС = kx_0 + b $. نقطه تلاقی خط مستقیم $ y = kx + b $ با محور $ Ox $ پیدا کنید:

از این رو $ AC = x_0 + \ frac (b) (k) $. بیایید نسبت این احزاب را پیدا کنیم:

\ [\ frac (قبل از میلاد) (AC) = \ frac (kx_0 + b) (x_0 + \ frac (b) (k)) = \ frac (k (kx_0 + b)) ((kx) _0 + b) = k \]

از طرف دیگر ، $ \ frac (BC) (AC) = tg \ angle A $.

بنابراین ، می توان نتیجه گیری زیر را انجام داد:

معنی هندسی ضریب k $ $. شیب خط مستقیم $ k $ برابر است با مماس زاویه شیب این خط مستقیم به محور $ Ox $.

بررسی عملکرد خطی $ f \ left (x \ right) = kx + b $ و نمودار آن

ابتدا تابع $ f \ left (x \ right) = kx + b $ را در نظر بگیرید ، جایی که $ k> 0 $.

  1. $ f "\ چپ (x \ راست) = (\ چپ (kx + b \ راست))" = k> 0 $. در نتیجه، این عملکرددر کل حوزه تعریف افزایش می یابد. هیچ نقطه افراطی وجود ندارد.
  2. $ (\ نمودار های خطی mathop (lim) _ (x \ to - \ infty) kx \) = - \ infty $، $ (\ mathop (lim) _ (x \ to + \ infty) kx \) = + \ infty $
  3. نمودار (شکل 2)

برنج. 2. نمودارهای تابع $ y = kx + b $ ، برای $ k> 0 $.

حالا تابع $ f \ left (x \ right) = kx $ را در نظر بگیرید ، جایی که $ k

  1. دامنه همه اعداد است.
  2. دامنه همه اعداد است.
  3. $ f \ left (-x \ right) = - kx + b $. عملکرد نه زوج است و نه فرد.
  4. برای $ x = 0 ، f \ چپ (0 \ راست) = b $. برای $ y = 0،0 = kx + b ، \ x = - \ frac (b) (k) $

نقاط تقاطع با محورهای مختصات: $ \ چپ (- \ frac (b) (k) ، 0 \ راست) $ و $ \ چپ (0 ، \ b \ راست) $

استقبال از صادرات شمش فولاد

استقبال از صادرات شمش فولاد

دنیای معدن: ۱۳۷ هزار و ۶۵۰ تن انواع محصول صنعتی و پتروشیمی به ارزش بیش از ۱.۵ همت در رینگ صادراتی بورس کالای ایران در هفته گذشته فروخته شد. تالار صادراتی در هفته منتهی به ۲۰ آبان برای نخستین بار عرضه شمش فولادی را تجربه کرد که با استقبال فعالان فروخته شد.

به گزارش دنیای معدن، ۱۳۷ هزار و ۶۵۰ تن انواع محصول صنعتی و پتروشیمی به ارزش بیش از ۱.۵ همت در رینگ صادراتی بورس کالای ایران در هفته گذشته فروخته شد. تالار صادراتی در هفته منتهی به ۲۰ آبان برای نخستین بار عرضه شمش فولادی را تجربه کرد که با استقبال فعالان و با رقابت ۲.۵ درصدی مشتریان، بالاتر از قیمت پایه، فروخته شد.

در معاملات هفته گذشته تالار صادراتی، بیشترین حجم معامله شده متعلق به قیر با دادوستد ۱۲۶ هزار و ۸۰۰ تن به ارزش نزدیک یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود.

همچنین در هفته گذشته ۱۰ هزار تن شمش بلوم به ارزش ۱۴۷ میلیارد تومان در تالار کیش فروخته شد و ارزش فروش ۵۲۰ تن اسلاک واکس سبک صادراتی ۹ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان بود.

در هفته ای که سپری شد، ۴۰۰ تن عایق رطوبتی به ارزش ۶ میلیارد نمودار های خطی تومان دادوستد شد.

در هفته سوم آبان ۲۵۰ تن الکیل بنزن خطی به ارزش ۳۹۳ هزار دلار (براساس دلار نیمایی معادل ۱۰ میلیارد و ۸۹۹ میلیون تومان) و ۲۰۰ تن الکیل بنزن سنگین به ارزش ۱۹۲ هزار دلار (براساس دلار نیمایی معادل ۵ میلیارد و ۳۱۴ میلیون تومان) معامله شد.

همچنین ۲۰۰ تن ادودسیل بنزن با ارزش ۲۴۰ هزار دلار (با احتساب دلار نیمایی معادل ۶ میلیارد نمودار های خطی و ۶۵۵ میلیون تومان) در هفته قبل دادوستد شد.

نمودار خطی نمودار js. مروری بر کتابخانه های جاوا اسکریپت برای رسم. یک گرادیان و گوشه های گرد به Wrapper، دکمه ها و Tooltps اضافه کنید

Highcharts یک کتابخانه نمودار خالص HTML5/JavaScript است که نمودارهای تعاملی و بصری را برای وب سایت یا برنامه وب شما ارائه می دهد. نمودارهای برتردر حال حاضر از انواع خطوط خط، اسپلاین، ناحیه، نمودار های خطی ناحیه، ستون، میله، پای، پراکندگی، سنج‌های زاویه‌ای، محدوده، محدوده، محدوده ستون، حباب، نمودار جعبه، نوار خطا، قیف، آبشار و انواع نمودار قطبی پشتیبانی می‌کند.

نمودارهای گوگل

نمودارهای گوگل - نمودارهای متنوعی را ارائه می دهد که برای راه حل های تجسم داده ها طراحی شده اند. این نمودارها مبتنی بر فناوری خالص HTML5/SVG (پذیرش VML برای نسخه‌های قدیمی‌تر IE) هستند، بنابراین نیازی به پلاگین نیست. همه آنها تعاملی هستند و بسیاری از آنها قابل پانل و مقیاس پذیر هستند. افزودن این نمودارها به یک صفحه را می توان در چند مرحله آسان انجام داد.

CanvasJS

CanvasJS - استفاده آسان از HTML5 و کتابخانه نمودار های خطی جاوا اسکریپت نمودار، بر روی عنصر ساخته شده است بوم. نمودارها را می توان روی نمایش داد دستگاه های مختلف، شامل دستگاه های تلفن همراه، آیپد، اندروید، تلفن ویندوز, مایکروسافت سرفیس، بر روی کامپیوترهای رومیزیو غیره. این به شما امکان می دهد گرافیک های کاربردی ایجاد کنید که بر روی همه دستگاه ها بدون به خطر انداختن قابلیت نگهداری یا عملکرد برنامه وب شما کار می کند. CanvasJSدارای تم های زیبا است و 10 برابر سریعتر از فلش معمولی بارگذاری می شود نمودار SVG- منجر به گرافیکی سبک و زیبا می شود.

ChartJS

نمودار JS - کتابخانه نموداری سبک و شی گرا در سمت مشتری.

RGraph

RGraph یک کتابخانه بوم HTML5 و جاوا اسکریپت برای ساختن نمودارهای وب با پشتیبانی از بیش از بیست است. انواع مختلفتجسم. RGraph نمودارهای HTML5 را در یک مرورگر وب با استفاده از جاوا اسکریپت و یک برچسب ایجاد می کند بوم.

استفاده نمودارها و نمودارهاکاربرد بسیار گسترده ای دارد. با کمک آنها می توانید اطلاعات زیادی را به روشی راحت و قابل درک نشان دهید و بر این اساس آن را سریعتر درک و درک کنید.

راه های مختلفی برای اضافه کردن نمودار یا نمودار به یک صفحه وب وجود دارد. اولین مورد، که احتمالاً قبلاً به آن فکر کرده اید، کشیدن آن در هر کدام است ویرایشگر گرافیکی. اما این راحت ترین و سریع ترین گزینه نیست. ایجاد یک نمودار در جاوا اسکریپت بسیار ساده تر و سریعتر است، جایی که تنها کاری که باید انجام دهید این است که پارامترهای لازم را تنظیم کنید، آن را مشاهده کرده و در صفحه قرار دهید.

در این مقاله به شما خواهیم گفت 10 سرویس و ابزار، که به ایجاد نمودارها و نمودارها در جاوا اسکریپت کمک می کند. راه های دیگری برای ایجاد در عنوان "" پیدا خواهید کرد.

بلوف
برای رسم نمودار خطی با استفاده از این سرویس، کافی است چند خط کد را کپی کنید، پارامترهای مورد نظر را تنظیم کرده و متن را اضافه کنید. کد به قدری ساده و واضح است که می توانید آن را تنها در چند ثانیه درک کنید.

با PlotKit می توانید نمودارها و نمودارهایی بسازید که در همه مرورگرها به درستی نمایش داده شوند. در سایت مستندات، نمونه هایی از انواع نمودار و راهنمای سریع(با شرح کلیه پارامترها و تنظیمات) برای شروع سریع.

این سرویس به شما اجازه می دهد تا ویژگی های بصری عالی ایجاد کنید. معادله را وارد کنید، برای مثال 2*sin(4*x)^(x+4)، "Enter" را فشار دهید و تابع آماده است. پس از آن، شما فقط باید URL را کپی کرده و در صفحه خود قرار دهید.

قدرتمندترین ابزار برای ساخت جداول، نمودارها و نمودارها در جی کوئری. در سایت نمونه هایی از انواع نمودارها و همچنین توصیف همراه با جزئیاتپارامترها و مراحل راه اندازی

ناوگان
کتابخانه نمودار jQuery از گوگل. شما نمی توانید چیزی بیشتر در این مورد بنویسید، همه چیز از قبل روشن است (: اما هنوز، ما توجه می کنیم که این سرویس ارائه می دهد مقدار زیادینمونه های زیبا با سفارشی سازی انعطاف پذیر و آسان.

به شما امکان می دهد نمودارها و جداول هیستوگرام داده ها را ایجاد کنید. برای ساخت، باید داده های لازم را وارد کنید و روی دکمه "محاسبه" کلیک کنید. سپس کد را کپی کرده و یک اسکریپت کوچک دانلود کنید. در صورت تمایل، تمام داده نمودار های خطی ها را می توان در خود کد وارد کرد.

این سرویس 6 نوع نمودار را ارائه می دهد ( نمودار دایره ای، نمودار خطی، نمودار پویا و 3 نوع هیستوگرام). توضیحاتی در مورد تنظیمات، پارامترها و نمونه های دقیقانواع نمودارها

رافائل
Raphaël یک کتابخانه کوچک جاوا اسکریپت است که کار ایجاد نمودارها و نمودارها را بسیار ساده می کند. این قدرتمندترین ابزار ارائه شده در این بررسی است. دیدن قابلیت های کتابخانه برای شما آسان تر از خواندن توضیحات در مورد قابلیت های آن خواهد بود.

پلاتر
کتابخانه برای ساختن نمودارها در Mootools. ابزاری عالی که اطلاعات را به شیوه ای زیبا و قابل فهم ارائه می دهد. و برای پیکربندی آن، فقط باید مقادیر را تغییر دهید یا اضافه کنید.

قابلیت های این سرویس به شما امکان ساخت گرافیک سه بعدی را می دهد. از عملکرد، ارزش برجسته کردن یک تنظیم ساده را دارد. کار سریعاسکریپت و توانایی ترسیم نمودارهای کسینوس و سینوسی.

از نظر قابلیت همکاری، Fleet قطعا شما را تا حد ممکن به گرافیک های فلش به جی کوئری نزدیک می کند. در حالی که خروجی نمودار بسیار نرم و زیبا است، شما همچنین می توانید با نقاط داده تعامل داشته باشید. منظورم این است که بتوانید روی یک نقطه داده شناور کنید و یک تصویر بصری دریافت کنید بازخورداز مقدار این نقطه در نمودار.

نسخه ناوگان تنه از نمودارهای دایره ای پشتیبانی می کند.

توانایی بزرگ کردن ناوگان

علاوه بر این، شما همچنین می‌توانید بخشی از نمودار را برای برگرداندن داده‌ها برای یک «منطقه» خاص انتخاب کنید. به عنوان یک ویژگی اضافه شده برای این "منطقه بندی"، همچنین می توانید یک منطقه را در نمودار انتخاب کنید و بزرگنمایی کنید تا نقاط داده را کمی نزدیکتر ببینید. خیلی باحاله

خطوط جرقه

محدودیت ها: پای، خط، نوار، ترکیب

Sparklines ابزار گرافیکی کوچک مورد علاقه من است. برای نمودارهای سبک نوار ابزار واقعا عالی است (نوار ابزار فکر نمودار های خطی کنید تجزیه و تحلیل ترافیک گوگلدفعه بعد که وارد شوید). از آنجایی که آنها بسیار کوچک هستند، می توان آنها را در یک رشته قرار داد (مانند مثال بالا). یکی دیگر از ایده های خوب که می تواند در تمام پلاگین های گرافیکی استفاده شود، قابلیت های خود به روز رسانی است. نسخه ی نمایشی سرعت ماوس آنها قدرت نمودارگیری زنده را در بهترین حالت به شما نشان می دهد.

نمودار پرس و جو 0.21

محدودیت ها: مساحت، خط، نوار و ترکیبی از اینها

jQuery Chart 0.21 زیباترین پلاگین نمودار نیست، باید در آنجا فهرست شود. در مورد نمودارهایی که می تواند از عهده آن برآید، از نظر عملکرد بسیار اساسی است، اما اگر بتوانید کمی زمان و تلاش برای آن صرف کنید، می تواند انعطاف پذیر باشد.

افزودن مقادیر به نمودار نسبتاً ساده است:

ChartAdd(( "label" : "Leads"، "type": "Line"، "color": "#008800", "values" : ["100"، "124"، "222", "44"،" 123، "23"، "99"] ))؛

jQchart

محدودیت ها: نوار، خط

jQchart عجیب است، آن‌ها ترانزیستورهای انیمیشنی ساخته‌اند و ویژگی‌هایی را به نمودار کشیدن و رها می‌کنند، با این حال کمی بی‌معنا - و به ظاهر بی‌معنی است. اگر CSS خود را درست تنظیم کنید، نمودارهای خوبی ایجاد می کند، اما بهتر است.

توفت گراف

محدودیت ها: نوار و نوار انباشته

Tuftegraph خود را به عنوان "نمودار میله ای زیبا که به مادر خود نشان خواهید داد" معرفی می کند. نزدیک تر می شود، ناوگان زیباتر است، اما توفت خودش را بسیار سبک می کند. اگرچه محدودیت ها در اینجا به پایان می رسد - چندین گزینه برای انتخاب وجود دارد تا آنچه را که مشخص کرده اید به دست آورید. به کارت برد سریع نگاه کنید.

نمودارها یک کمک بصری عالی هنگام ارائه داده ها هستند. بدون آنها، ایجاد یک پنل مدیریت با کیفیت بالا غیرممکن است. نصب آنها آسان نیست. با این حال، یک کتابخانه جدید وجود دارد که این کار را آسان‌تر می‌کند - xCharts. امروز ما قصد داریم از این برنامه همراه با پالت محدوده تاریخ توییتر بوت استرپ برای ایجاد یک نمودار AJAX زیبا برای برنامه وب شما استفاده کنیم که داده ها را از جدول MySQL بازیابی می کند.

ساختار دمو این زبان بسیار ساده است - برای شروع رسم و انتخاب اطلاعات باید عناصری را در صفحه اضافه کنیم. از آنجایی که به هر حال بارگذاری را در صفحه فعال می کنیم، می توانیم از فرم ها و نمادهای استایل آن استفاده کنیم تا به این ساختار ظاهری زیبا بدهیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.